התנהגות הורית מיטבית על פי מודל ״מחומש ההורות״ של אבות ואימהות גרושים בישראל והקשר בינה לבין התנהגות פרו-חברתית של ילדיהם (ברויטמן, 2022)

מטרת המחקר

הורים רבים בישראל גרושים.  ההורים מתגרשים זה מזה אך לא מילדיהם. קיים חשש בנוגע להשפעה של גירושין על התנהגות ההורים למול ילדיהם ועל הילדים עצמם. המחקר ביקש ללמוד על הקשרים שבין ההתנהגות ההורית היומיומית של הורים גרושים לבין ההתנהגות הפרו חברתית של ילדיהם.  

השתתפו במחקר

181 הורים גרושים (95 אימהות ו-86 אבות) ישראלים, לילד אחד לפחות בגיל שנתיים עד שמונה וחצי.

ממצאים מרכזיים

אימהות ואבות גרושים דיווחו שהעיקרון שיושם בתדירות גבוהה היה עיקרון האהבה והעיקרון שיושם בתדירות נמוכה היה עיקרון השותפות. ככל שאימהות מראות מנהיגות, ילדיהן מראים יותר התנהגות פרו חברתית. במקביל, ככל שאבות מנהיגים כללים כך ילדיהם מראים התנהגות פרו חברתית רבה יותר.

מעבר לעקרון ספציפי, כאשר מתבוננים בצורה מכלילה בעקרונות המחומש, ככל שההורים מתנהגים באופן מיטבי על פי עקרונות מודל ״מחומש ההורות״, כך ילדם מראה התנהגות פרו-חברתית מעבר למשתני הרקע (גיל הילד, מגדר, שנות הנישואין של ההורים, שנות הגירושין וימים בשבוע שהילד במשמורת ההורה).

ברויטמן, ה (2022). הורות מיטבית של אימהות ואבות גרושים בראי מודל "מחומש ההורות" והתנהגות פרו חברתיות של ילדם.  עבודה לקראת "מוסמך למדעי הרוח" (M.A), אוניברסיטת תל אביב.

דילוג לתוכן